Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Пререгистрация на земеделските производители

  Вот: 2.72/5 (304 Гласа)

  Общинската служба по земеделие - гр. Елхово, уведомява че пререгистрацията на земеделските производители започва от 01.10.2011 год до 28.02.2012 год, като за стопанската 2011/2012 г срока е от 17.10.2011 г до 25.03.2012 год.
  Срокът важи за регистрираните през 2011 год ЗП. При неспазване на посочения срок ЗП губи правата си по чл.6 от Наредба №3/1999 г до заверка на регистрационната карта на следващата стопанска 2012/2013 година.
  Първоначална регестрация на ЗП се извършва през цялата стопанска 2011/2012 година
  Комплектът документи за ЗП съдържа:
  Анкетна карта с Анкетен формуляр, заверени в Общинска служба по земеделие. Ако, земеделския производител обработващ земеделска земя участва във влезли в сила доброволни споразумения между собственици и/или ползватели или заповеди за разпределение по масивите по чл.37в,ал.2 и ал.4 от ЗСПЗЗ, заверката на анкетните формуляри е в съответствие с тях.
  Валидността на АФ е 30 дни от датата на заверка в ОСЗ.
  - При извършване на дейности с първични фуражи ЗП задължително подават в ОСЗ декларация по образец
  - При отглеждане на животни в табл. 4 на АФ се попълват номерата на ушните марки за подлежащите за регистрация животни. АФ се заверява с дата, подпис и печат от официалния ветиринарен лекар, заедно със заверената от него разпечатка от системата на НВМС за идентификация на животните и обекта.
  - При промяна на обстоятелствата в дейноста ЗП е длъжен в едномесечен срок да подаде актуализирана информация в ОСЗ и ОДЗ чрез заявление, към което се прилагат АК и АФ с отразени промени.
  При отписване от регистъра ЗП може да се регистрира през следващата календарна година.


  добавил: анонимно дата: 2012-01-04 22:49:58
  Споделете тази статия: • забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!