Обяви от село Бояново:

Добавяйте всякакви обяви - търсене, предлагане, важни съобщения...

  • СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ - ВЕСЕЛИНА ПЕХЛИВАНОВА

    контакти:

    Здравейте приятели, Искам да Ви съобщя, че на 05.12.2019 г. /четвъртък/, в сградата на кметството ще бъде отворена изнесена полицейска приемна. Полицейските служители ще изслушат всички, които решат да уведомят за проблем или да подадат сигнал относно извършени нарушения или престъпления. Съобщавам Ви също, че на 11.12.2019 г. от 10 часа, в сградата на читалището ще се проведе информационна среща за представяне на СВОМР, подхода ЛИДЕР/ВОМР и приоритетите за местно развитие. Информационните срещи се организират във връзка със споразумение № РД50-143/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Елхово – Болярово и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


    добавил:veselu64eдата: 2019-12-04 10:43:39