Новини от село Бояново:

Ако имате някакви новини свързани със село Бояново, споделете ги...

 • Започва прием на проекти по мярка 312 от ПРСР

  Вот: 2.65/5 (297 Гласа)

  Със заповед на Министъра на земеделието и храните от 19.10.2011г е определен период на прием на Заявления за подпомагане по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от ПРСР, който е с начална дата 09.11.2011г и крайна дата 09.12.2011г.


  Кой може да кандидатства?

  По тази мярка финансова помощ сe предоставя за инвестиции за стартиращи и развитието на съществуващи микропредприятия, които работят в неземеделските сектори в 231 общини в селските райони. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които развиват дейност като микропредприятие, съгласно закона за малките и средни предприятия /а именно да имат средносписъчен брой на персонала по-малък от 10 души и годишен оборот, който не превишава левовата равностойност на 2 000 000 евро/. Кандидаттите трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите на територията на община от определените 231 в селските райони.


  Какви дейности ще се подпомагат?

  Подпомагат се инвестиции и свързаните с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори, като преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство и продажба на енергия от възобновяеми източници, с капацитет на инсталацията до 1 мегават.

  В сектора на услугите ще се подпомагат дейности, свързани с развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

  В случаи на проекти за изграждане и модернизиране на туристически обект, се подпомагат инвестиции с не повече от 20 помещения за настаняване.

  Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм.

  Допустими за финансово подпомагане са следните разходи:

  1. изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима собственост;

  2. закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;

  3. закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника на пазарната стойност на активите;

  4. закупуване на коне за неземеделска дейност;

  5. общи разходи, свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта;


  Колко е финансовото подпомагане?

  Минималният размер на общите допустими разходи, за които може да се кандидатства с един проект е левовата равностойност на 5 000 евро, а максималният левовата равностойност на 400 000 евро, като за проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, той е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

  Финансовата помощ е в размер на 70 на сто от одобрените разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години. За проекти в сектор „сухопътен транспорт” финансовата помощ не може да надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

  Плащанията по проект могат да бъдат авансови, междинни и окончателни.

  Авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената финансова помощ.

  Междинно плащане е допустимо за одобрена от РА обособена част от инвестицията, но не повече от един път за периода на изпълнение на проекта.


  добавил:VedaSдата: 2011-10-21 13:33:36
  Споделете тази статия: • VedaS:(10-21-11) 4 0
  Тази мярка е включена и в Стратегията за местно развитие на Община Елхово и след одобряването на Местната инициативна група - Елхово, което се очаква да стане до края на годината, ще започне прием на проектни предложения и на ниво Община. Минималният размер на общите допустими разходи, за които може да се кандидатства с един проект по ЛИДЕР ще бъде различен за различните бенефициенти, а максималният не може надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро. Предвидена е разяснителна кампания и с колегата Георги Митев и с екипа на МИГ-а ще се радваме да ви бъдем полезни при кандидатстване за финансиране на идеи в частна и обществена полза.
  забележка: Трябва да сте влезли в профила си за да добавите коментар!